หน้าแรก

YouTube video
PlayPlay
Final_CS
YouTube video
PlayPlay
YouTube video
PlayPlay
YouTube video
PlayPlay
Slide
PlayPlay
YouTube video
PlayPlay
previous arrow
next arrow

 

 

ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565 นายสุพัฒน์ กลัดเดช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายสามารถ เปลี่ยนเที่ยงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร, นายพุทธชาติ ฤทธิ์สมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรจัดเวทีถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยอบรมหลักสูตร “การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกร นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ณ วัดใหม่คลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว, ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
/ ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ 12 มกราคม 2565 นายสุพัฒน์ กลัดเดช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสาวพัชรี อำภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวอลิษา อวยพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมรับฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2565 โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้ 1. แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ 2. แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3. แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารสินทรัพย์ของกรมส่งเสริมการเกษตร 4. แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบัญชีภาครัฐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น (ผ่านระบบ Zoom Meeting) ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
/ ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ 11 มกราคม 2565 นายสุพัฒน์ กลัดเดช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสาวพัชรี อำภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวอลิษา อวยพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมรับฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2565 โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้ 1. แนวทางการบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3. แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง (ผ่านระบบ Zoom Meeting) ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
/ ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ 6 มกราคม 2565 นายสุพัฒน์ กลัดเดช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสาวพัชรี อำภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวอลิษา อวยพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมรับฟังการฝึกอบรมหลักสูตรข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2565 โดยมีหัวข้อการอภิปรายดังนี้ 1. ข้อพึงระวังในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2. ข้อพึงระวังในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดงาน เพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจและใช้เป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม (ผ่านระบบ Zoom Meeting) ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
/ ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ 5 มกราคม 2565 นายสุพัฒน์ กลัดเดช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสาวพัชรี อำภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวอลิษา อวยพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมรับฟังการฝึกอบรมหลักสูตรข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2565 โดยมีหัวข้อการอภิปรายดังนี้ 1. ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ข้อพึงระวังในการบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมภายใน สามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานได้ (ผ่านระบบ Zoom Meeting) ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
/ ภาพข่าวกิจกรรม