หน้าแรก

Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Slider

 

 

วันที่ 3-4 มีนาคม 2564 นายสุพัฒน์ กลัดเดช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังที่ถูกต้องตามระเบียบ ของทางราชการ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และมีความสามารถและสมรรถนะด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับการปฏิบัติเพิ่มขึ้น ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ณ ตึกอำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
/ ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพัฒน์ กลัดเดช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายพุทธชาติ ฤทธิ์สมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรสาธิตการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ครั้งที่ 4 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศาลาพ่อปู่ บ้านวังนางกุ หมู่ 4 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผู้เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ 60 ราย โดยความรู้จากการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า จะช่วยให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นำไปใช้ประโยชน์แทนการเผาทำลาย
/ ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพัฒน์ กลัดเดช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายพุทธชาติ ฤทธิ์สมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรสาธิตการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ครั้งที่ 3 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ณ บ้านนางฐานนันท์ ชาวบ้านเกาะ เลขที่ 49 หมู่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผู้เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ 30 ราย โดยความรู้จากการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า จะช่วยให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นำไปใช้ประโยชน์แทนการเผาทำลาย
/ ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพัฒน์ กลัดเดช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวธิรดา วงษ์กุดเลาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดัยเขต (rw) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO Conference จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด หัวข้อการสัมมนาประกอบด้วย Design thinking การออกแบบความคิดใหม่ๆเพื่อนำมาปรับใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร R2R การขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกร การเชื่อมโยง AIC กับงานวิจัยภาครัฐ/เอกชน และการบูรณาการขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
/ ภาพข่าวกิจกรรม